Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Οικονομική της εκπαίδευσης (βιβλίο)

00_master_document.pdfΗ
οικονομική της εκπαίδευσης εμβαθύνει στην κατανόηση, του "πώς" και
"γιατί" οι άνθρωποι αποφασίζουν να επενδύσουν σε εκπαίδευση, της
μακροχρόνιας επίδρασης της εκπαίδευσης σε διάφορα κοινωνικά και
οικονομικά αποτελέσματα, της συμπεριφοράς των οργανισμών που "παράγουν"
εκπαίδευση καθώς και του τρόπου με τον οποίο ο αποτελεσματικός
σχεδιασμός και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών παρέμβασης επηρεάζει την
"παραγωγή" εκπαίδευσης και την αποτελεσματική κατανομή των εκπαιδευτικών
πόρων. Η χρήση των αναλυτικών εργαλείων της Μικροοικονομικής αποτελεί
το βασικό όχημα ανάλυσης της αξιολόγησης εκπαιδευτικών πολιτικών,
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών παρέμβασης στην προσχολική ηλικία, στη
χρηματοδότηση της βασικής εκπαίδευσης, στην επιλογή του αντικειμένου
σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση και στην αναζήτηση πόρων για τη
χρηματοδότηση της επένδυσης σε εκπαίδευση. Στο προτεινόμενο σύγγραμμα θα
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον εμπειρικό έλεγχο συναφών οικονομικών
θεωριών με στόχο την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων που έχουν οι
παρεμβατικές πολιτικές στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
(-)

Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου