Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Απαγόρευση Κινητών Τηλεφώνων - Ηλεκτρονικών Συσκευών στα Σχολεία

Απαγόρευση Κινητών Τηλεφώνων - Ηλεκτρονικών Συσκευών στα ΣχολείαΑρ.Πρωτ.137003/Δ1/25-08-2016/ΥΠΠΕΘ

....


3. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις
διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets,
διαδραστικούς πίνακες κτλ),δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους
προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης
και για τις ανάγκες αυτής αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας γενικότερα τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές
διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των
εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997(ΦΕΚ 50,τ.Α’/1997) και 3471/2006(ΦΕΚ
133/τ. Α'/2006).
.... 

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Ύλη Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθηματών 2017

Δείτε την ολόκληρη στη σελίδα του υπουργείου: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
(Γενικής Παιδείας)
Από το βιβλίο “Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής”
της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου των Λ. Αδαμόπουλου κ.ά.
Κεφάλαιο 1 Διαφορικός Λογισμός
Παρ. 1.1. Συναρτήσεις.
Παρ. 1.2. Η έννοια της παραγώγου.
Παρ. 1.3. Παράγωγος συνάρτησης.
Παρ. 1.4. Εφαρμογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτή-
ριο της 2ης παραγώγου.
Κεφάλαιο 2 Στατιστική
Παρ. 2.1 Βασικές έννοιες
Παρ. 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων, χωρίς
την υποπαράγραφο «Κλάσεις άνισου πλάτους».
Παρ. 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς, χωρίς τις υπο-
παραγράφους «Εκατοστημόρια», “Επικρατούσα τιμή” και
«Ενδοτεταρτημοριακό εύρος».
Κεφάλαιο 3 Πιθανότητες
Παρ. 3.1 Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα.
Παρ. 3.2 Έννοια της Πιθανότητας.
Παρατηρήσεις
Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με
τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.
Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι
ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και
δεν εξετάζονται. 
Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν
εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν,
όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση
ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.
Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου
«Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται
στους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά
την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαι-
τεί τη χρήση τους. 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Από το βιβλίο «Μαθηματικά» Ομάδας Προσανατο-
λισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας &
Πληροφορικής της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου των Ανδρε-
αδάκη Στ., κ.ά.
ΜΕΡΟΣ Β
Κεφάλαιο 1 Όριο - Συνέχεια συνάρτησης
Παρ. 1.1 Πραγματικοί αριθμοί.
Παρ. 1.2 Συναρτήσεις.
Παρ. 1.3 Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρ-
τηση.
Παρ. 1.4 Όριο συνάρτησης στο x
0
Є
R.
Παρ. 1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της
υποπαραγράφου «Τριγωνομετρικά όρια».
Παρ. 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο x
0
Є
R.
Παρ. 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο.
Παρ. 1.8 Συνέχεια συνάρτησης.
Κεφάλαιο 2 Διαφορικός Λογισμός
Παρ. 2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπα-
ράγραφο «Κατακόρυφη εφαπτομένη».
Παρ. 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συ-
νάρτηση (Χωρίς τις αποδείξεις των τύπων
(ημχ) = συνχ
στη σελίδα 106 και
(συνχ) = -ημχ
στη σελίδα 107).
Παρ. 2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη
του θεωρήματος που αναφέρεται στην παράγωγο γινο-
μένου συναρτήσεων.
Παρ. 2.4 Ρυθμός μεταβολής
 
.
 
 

Παρ. 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.
Παρ. 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.
Παρ. 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης χωρίς το θε-
ώρημα της σελίδας 146 (κριτήριο της 2ης παραγώγου).
Παρ. 2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης. (Θα
μελετηθούν μόνο οι συναρτήσεις που είναι δύο, τουλά-
χιστον, φορές παραγωγίσιμες στο εσωτερικό του πεδίου
ορισμού τους).
Παρ. 2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital.
Παρ. 2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστα-
σης μιας συνάρτησης.
Κεφάλαιο 3 Ολοκληρωτικός Λογισμός
Παρ. 3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα. (Μόνο η υποπαρά-
γραφος «Αρχική συνάρτηση» που θα συνοδεύεται από
πίνακα παραγουσών συναρτήσεων ο οποίος θα περι-
λαμβάνεται στις διδακτικές οδηγίες)
Παρ. 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα.
Παρ. 3.5. Η συνάρτηση F(x) =
x
α
f(t)dt
υπόδειξη - οδηγία:
Η εισαγωγή της συνάρτησης
F(x) =
x
ƒ(t)dt
α
γίνεται για να αποδειχθεί το Θεμελιώδες Θεώρημα του
ολοκληρωτικού λογισμού και να αναδειχθεί η σύνδεση
του Διαφορικού με τον Ολοκληρωτικό Λογισμό.
Για το λόγο αυτό δεν θα διδαχθούν εφαρμογές και
ασκήσεις που αναφέρονται στη συνάρτηση
F(x) =
x
ƒ(t)dt
α
και γενικότερα στη συνάρτηση
F(x) =
g(x)
ƒ(t)dt
α
Παρ. 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρ-
μογή 3 της σελίδας 230.
Παρατηρήσεις
Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με
τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.
Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι
ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δεν διδάσκονται και
δεν εξετάζονται.
Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν
εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν,
όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση
ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.
Εξαιρούνται από την εξεταστέα-διδακτέα ύλη οι εφαρ-
μογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε λογαρίθμους
με βάση διαφορετική του e και του 10.

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Απολύσεις εκπαιδευτικών και ιατρικού προσωπικού για να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ

Απολύσεις εκπαιδευτικών και ιατρικού προσωπικού για να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυμνάσιο – Έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με αναλυτικές πληροφορίες | schooltime.gr

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυμνάσιο – Έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με αναλυτικές πληροφορίες | schooltime.grΈγγραφο με αναλυτικές
πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο απέστειλε το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

ώστε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές για το τι θα
ισχύσει το σχολικό έτος 2016-2017. Ακολουθούν τα όσα αναφέρονται στο
έγγραφο:Σχολικό και διδακτικό έτος

1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

4. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται
σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος
(1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η
δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει τα
εξής μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία
και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία.


Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα
εξής μαθήματα: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3)
Βιολογία, 4) Γεωλογία-Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,
6)Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη γλώσσα και 9) Οικιακή
Οικονομία.


Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Τεχνολογία – Πληροφορική, 2) Μουσική – Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή.

2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου.


Διαδικασία αξιολόγησης

1. Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής:

Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη
μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η
συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με
συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του
ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις
γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης
προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες , την κριτική σκέψη, τη
δημιουργικότητα κτλ.,


β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο
πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι,
ατομικά ή ομαδικά,


γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες

δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

Β. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας
ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία
έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.


β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.


Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄
διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του
πρώτου τετραμήνου. Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ διενεργείται μία ωριαία
γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη
διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων
μάθημα της δεύτερης ομάδας δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής
ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση
μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του
τμήματος ή των τμημάτων. Στα μαθήματα της τρίτης ομάδας δεν διενεργείται
καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.Δ. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω περιορισμό:

Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία
γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία (3)
το πολύ μαθήματα την εβδομάδα. Για τον σωστό προγραμματισμό αυτών των
γραπτών δοκιμασιών, οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν έγκαιρα, σε ειδικό
τετράδιο, την ημέρα που προτίθενται να διενεργήσουν ωριαία γραπτή
δοκιμασία σε κάποιο τμήμα, για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους.Ε. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς:

α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο,

β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά,

γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως
προηγούμενο μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν
εντός του διαθέσιμου χρόνου.Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων – Κοινοποίηση της βαθμολογίας τετραμήνου

1. Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση
του Συλλόγου των διδασκόντων κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα των
μαθημάτων οργανώνεται μία (1) συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό ο Διευθυντής
να τους ενημερώσει για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και κάθε
εκπαιδευτικός να τους ενημερώσει για το περιεχόμενο, τους στόχους, τον
τρόπο εργασίας και τη διαδικασία της αξιολόγησης όσον αφορά τα γνωστικά
του αντικείμενα.


2. Ο Σύλλογος διδασκόντων είναι δυνατό να
καλέσει για ενημέρωση τους κηδεμόνες όλων ή ορισμένων τμημάτων, όποτε
κρίνει αναγκαίο κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου. Επίσης, εάν ο
εκπαιδευτικός το κρίνει αναγκαίο, μπορεί, αφού ενημερώσει τον διευθυντή,
να καλέσει σε συνάντηση κηδεμόνα.


3. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και
Συλλόγου διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων,
σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον
ημέρα την εβδομάδα να δέχεται σε μία (1) τουλάχιστον διδακτική ώρα κατά
την οποία δεν έχει μάθημα τους κηδεμόνες των μαθητών. Tο πρόγραμμα
καταρτίζεται με ευθύνη του διευθυντή, ανακοινώνεται στην αρχή του
διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των
μαθητών. Ο διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον σύλλογο
διδασκόντων, προκειμένου να διασφαλίσει την αποδοτικότερη συνεργασία με
τους κηδεμόνες των μαθητών, φροντίζει να διαμορφώνει το ωρολόγιο
πρόγραμμα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ενημέρωση των γονέων από το σύνολο
των διδασκόντων να γίνεται σε μία ημέρα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε
δύο ημέρες της εβδομάδας.


4. Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να
ενημερώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί
στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων, για την επίδοση, την επιμέλεια, τη
φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους. Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν
τα γραπτά των μαθητών στους κηδεμόνες, εφόσον αυτό τους ζητηθεί.
Παράλληλα οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους
εκπαιδευτικούς για θέματα που πιθανώς επηρεάζουν την επίδοση ή την εν
γένει συμπεριφορά των παιδιών τους.


5. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την
κατάθεση και καταχώριση της βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των
μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη
φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο
ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

1. Από την 1η μέχρι την 30η Ιουνίου η σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες

α) την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄

β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας
για τους μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης
και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση


γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα έχουν παραπεμφθεί μαθητές.

2. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και
απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων
και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γυμνασίου στους μαθητές, τρεις
(3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.


3. Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα
(2/3) της διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να
είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής
προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον
διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους
του ενός καθηγητές γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. Η εξεταστέα
ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται
στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και
υπογράφεται από τον εισηγητή καθηγητή.


4. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες
εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου
διδασκόντων σε κάθε Γυμνάσιο.


5. Τα θέματα ορίζονται την ημέρα εξέτασης
κάθε μαθήματος από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της
τάξης.


6. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν
διαφορετικά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε
σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται
και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.


7. Εάν δεν είναι δυνατόν να οριστούν
θέματα από τον διδάσκοντα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που
συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της
ίδιας ειδικότητας ή, εάν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε
ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του
σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός ο οποίος
έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για τον σκοπό αυτό
από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός.


8. Tα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα
στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές
περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.


9. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από
τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα
του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την
αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού
δοκιμίου.


10. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον
ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά
τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα
υπογράφει και τα παραδίδει με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για
τη βαθμολόγησή τους καθηγητή.Βαθμός ετήσιας επίδοσης

1. Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα
Α΄) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του
αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου
και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.


2. Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα
Β΄) και της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ΄) βαθμός ετήσιας επίδοσης των
μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του
δεύτερου τετραμήνου.


3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει
ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το
τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε περίπτωση που για
οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα
τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής
του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που
έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία
διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το
αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Η
βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε
τετράμηνο.4. α. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10),

ii) όταν έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης σε
καθένα από τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) τουλάχιστον οκτώ
(08), και έχει συνολικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον
δώδεκα (12).


β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω
προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε
επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης
είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τους παραπεμπόμενους μαθητές
υλοποιείται από το σχολείο πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας πέντε
έως δέκα (5-10) διδακτικών ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Η
υλοποίησή του ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον σύλλογο
διδασκόντων.


Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις
μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, τότε δύναται να
προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων
τον Σεπτέμβριο, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι
μικρότερος από δέκα (10) καθώς και σε εξετάσεις επόμενου σχολικού έτους.
Οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη διαδικασία
των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.


5. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή
απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο
μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο
μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος στον οποίον
υστέρησε.


6. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της
με αρ. πρ. 28722/Γ2/12-3-2010 Υ.Α. (Β΄ 276), προάγονται ή απολύονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 εδαφίου α (ii) της ενότητας με τίτλο
«Βαθμός ετήσιας επίδοσης» της παρούσας εγκυκλίου με μείωση του
προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε «τουλάχιστον έντεκα
(11)».Αξιολόγηση μαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία

1. Οι μαθητές που φοίτησαν επί δύο
τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένα σχολεία που
λειτουργούν στο εξωτερικό κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους σε Ελληνικό
Γυμνάσιο:


α. δεν βαθμολογούνται στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία»,

β. εξετάζονται προφορικά στα μαθήματα
«Μαθηματικά», «Φυσική» και «Ιστορία» τόσο κατά τη διάρκεια των
τετραμήνων όσο κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις και


γ. εξετάζονται προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.

Οι ανωτέρω μαθητές προάγονται ή
απολύονται, όταν έχουν επιτύχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης
τουλάχιστον οκτώ (8). Σε όσα μαθήματα δεν έχουν επιτύχει τον απαιτούμενο
βαθμό παραπέμπονται σε προφορικές επαναληπτικές εξετάσεις το τελευταίο
δεκαήμερο του Ιουνίου.


Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο εξετάζονται:

α. προφορικά στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» κατά τη διάρκεια των τετραμήνων με βαθμολογική βάση το οχτώ (8),

β. προφορικά στο μάθημα «Νέα Ελληνική
Γλώσσα και Γραμματεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά
τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το οχτώ
(8),


γ. γραπτά στα μαθήματα «Μαθηματικά»,
«Φυσική» και «Ιστορία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά
τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το δέκα
(10)


δ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων με βαθμολογική βάση το δέκα (10)

Οι ανωτέρω μαθητές προάγονται ή απολύονται
όταν έχουν επιτύχει στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» βαθμό ετήσιας
επίδοσης τουλάχιστον οχτώ (8) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα
βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10). Σε όσα μαθήματα δεν έχουν
επιτύχει τον απαιτούμενο βαθμό παραπέμπονται σε επαναληπτικές εξετάσεις
το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.


Οι μαθητές αυτοί μετά το δεύτερο έτος της
φοίτησής τους στο Ελληνικό Γυμνάσιο βαθμολογούνται και προάγονται, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος για τους μαθητές
της ημεδαπής.


2. Οι μαθητές που φοίτησαν για ένα
τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένα σχολεία που λειτουργούν στο
εξωτερικό κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο
εξετάζονται:


α. προφορικά στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» κατά τη διάρκεια των τετραμήνων με βαθμολογική βάση το οχτώ (8),

β. προφορικά στο μάθημα «Νέα Ελληνική
Γλώσσα και Γραμματεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά
τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το οχτώ
(8),


γ. γραπτά στα μαθήματα «Μαθηματικά»,
«Φυσική» και «Ιστορία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά
τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το δέκα
(10).


δ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων με βαθμολογική βάση το δέκα (10)

Οι ανωτέρω μαθητές προάγονται ή απολύονται
όταν έχουν επιτύχει στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» βαθμό ετήσιας
επίδοσης τουλάχιστον οχτώ (8) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα
βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10). Σε όσα μαθήματα δεν έχουν
επιτύχει τον απαιτούμενο βαθμό παραπέμπονται σε επαναληπτικές εξετάσεις
το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.


Οι μαθητές αυτοί μετά το πρώτο έτος
φοίτησής τους στο Ελληνικό Γυμνάσιο εξετάζονται, βαθμολογούνται και
προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
για τους μαθητές της ημεδαπής.


3. Στους αποφοίτους του άρθρου αυτού
χορηγείται απολυτήριο Γυμνασίου, στο οποίο αναγράφεται ότι χορηγήθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2016-2017.


*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ | Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ | Ευαγγελική Σχολή ΣμύρνηςΔιαβάστε όλη την ανακοίνωση


Προκήρυξη κάλυψης κενών 2016-17


Το έντυπο της αίτησης (θα συμπληρωθεί και θα πρωτοκολληθεί στο σχολείο)


Αίτηση συμμετοχής

Θέμα
1o:

Υποβολή
αιτήσεων για συμμετοχή σε κλήρωση για
την πλήρωση μιας (01) κενής θέσης στην β’
τάξη σχολικού έτους 2016-17.

Θέμα
2ο:

Υποβολή
αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις
εισαγωγής για την πλήρωση μίας (01) κενής
θέσης στη γ ́ τάξη σχολικού έτους 2016-17.
Το
Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής
Σχολής σύμφωνα με την ΥΑ 47381/Δ6 (ΦΕΚ
847/2016) και το υπ’ αριθμ. 391/22-7-2016 έγγραφο
της ΔΕΠΠΣ προς τα ΕΠΕΣ των Πρότυπων &
Πειραματικών Σχολείων. προκηρύσσει:

 1. Την
  διεξαγωγή κλήρωσης για την πλήρωση
  μιας (01) κενής θέσης στην β τάξη, σχολικού
  έτους 2016-17.


 2. Την
  διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων για
  την κάλυψη μίας (01) κενής θέσης στη γ ́
  τάξη σχολικού έτους 2016-17.
Καλούνται
οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων
μαθητών/τριών να υποβάλουν σχετική
αίτηση συμμετοχής στις παραπάνω
διαδικασίες (βλ. συνημμένο έντυπο) στο
Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής, από την Τρίτη
6/9/2016 έως και την Παρασκευή 9/9/2016, και
ώρες 09:00 – 13:00 για τις ημέρες Τρίτη -
Πέμπτη και 09:00-10:00 την Παρασκευή.Α) Η
κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο
του διευθυντή από τους ενδιαφερόμενους
γονείς/κηδεμόνες (υποχρεωτική παρουσία
ενός γονέα/κηδεμόνα για κάθε υποψήφιο),
παρουσία του διευθυντή. Παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι να φέρουν μαζί τους
δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατήριο σε ισχύ. Όλοι οι μη εισακτέοι
υποψήφιοι θα θεωρηθούν επιλαχόντες,
κατά τη σειρά της κλήρωσης των.Β) Οι
εξετάσεις θα λάβουν χώρα στο Λύκειο
Ευαγγελικής Σχολής (Λέσβου 4, Ν. Σμύρνη),
την Παρασκευή 9/9/2016 και ώρα 11:00 – 14:00.
Kατά την
ημέρα της εξέτασης, oι υποψήφιοι καλούνται
να προσέλθουν στο Λύκειο Ευαγγελικής
Σχολής 30 ́ πριν από την έναρξη της
εξέτασης (10:30), έχοντας μαζί τους ένα
στοιχείο ταυτοπροσωπίας (Δελτίο
Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
σε ισχύ), στυλό χρώματος μπλε, μολύβι,
γόμα και γεωμετρικά όργανα (χάρακα και
διαβήτη). Επιτρέπεται να έχουν μαζί τους
εμφιαλωμένο νερό. Απαγορεύεται να φέρουν
διορθωτικό (μπλάνκο), σημειώσεις, βιβλία,
αριθμομηχανές, κινητά τηλέφωνα και
άλλες ψηφιακές συσκευές.
Οι
υποψήφιοι θα εξεταστούν στη Νεοελληνική
Γλώσσα και στα Μαθηματικά, στο πλαίσιο
ενιαίας τρίωρης εξεταστικής δοκιμασίας,
σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν
κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα φοίτησής
τους στο σχολείο. Τα γραπτά των υποψηφίων
θα βαθμολογηθούν με άριστα το 120 (60 μόρια
ανά γνωστικό αντικείμενο). Σε περίπτωση
ισοβαθμίας στην 1η θέση, θα διεξαχθεί
κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων,
ενώπιον του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και των
ενδιαφερόμενων γονέων/κηδεμόνων. Όλοι
οι μη εισακτέοι υποψήφιοι θα θεωρηθούν
επιλαχόντες, κατά τη σειρά της βαθμολογικής
τους επίδοσης.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ευστράτιος
Βογιάννης

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Θέσεις λειτουργικών κενών Βιολόγου και Φυσικού στο Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής ΣμύρνηςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ΄ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
-------------


N. Σμύρνη, 2/9/2016
Aρ. Πρωτ. : 14358ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 165
Τ.Κ. – Πόλη: 171 21 - Ν. Σμύρνη
Ιστοσελίδα : http://dide-d-ath.att.sch.gr
Πληροφορίες: Κουφογιάννη Θ.- Ντούλα Μ.- Ρούση Μ.
Τηλέφωνο: 2131617339-340-342
Fax: 2131617317

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για κάλυψη λειτουργικών κενών του Πρότυπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης & Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης »


Σας ενημερώνουμε ότι στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης υπάρχει λειτουργικό κενό τεσσάρων (4) ωρών στον κλάδο ΠΕ03 & στο Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης υπάρχει λειτουργικό κενό είκοσι (20) ωρών στον κλάδο ΠΕ04.04 και λειτουργικό κενό είκοσι (20) ωρών στον κλάδο ΠΕ04.02 το οποίο προέκυψε από άδεια λόγω ασθένειας μέχρι τέλος Οκτωβρίου με πιθανότητα συνέχισης. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των εν λόγω κλάδων, που υπηρετούν σε σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας και επιθυμούν να καλύψουν τα προαναφερόμενα λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2016 - 2017, να καταθέσουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και λοιπά δικαιολογητικά, μέχρι και τη Δευτέρα 05/9/2016 και ώρα 11:00. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στη Δ/νση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, Συγγρού 165 (γραφείο 411 & 412).

Για την τοποθέτηση θα ληφθούν υπόψη τυχόν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως μετεκπαίδευση, επιμόρφωση, μεταπτυχιακές σπουδές και προηγούμενη διδακτική εμπειρία σε πειραματικά σχολεία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΒΑΡΕΛΑΣ
 


Σχολικές μονάδες Δ/νσης Δ.Ε.
Δ΄ Αθήνας